Pirkšanas - pārdošanas noteikumi

UAB „GAME ROOM“ INTERNETA VEIKALA WWW.GAMEROOM.LV PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI


1. TERMINI:


1.1. Pirkšanas - pārdošanas noteikumi - tie ir attālinātās pirkšanas un pārdošanas līguma, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču pirkšanas un samaksas nosacījumus, piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citu ar preču pirkšanu un pārdošanu www. gameroom .lv ar tiešsaistes veikalu saistītie noteikumi.

1.2. Interneta veikals– www.gameroom.lv ir vietne, kur Pircējs, reģistrējies vai nereģistrējies Interneta veikala sistēmā, var iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces.

1.3. Pārdevējs - UAB
GAME ROOM ”, reģistrēta un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, juridiskas personas kods 304426107 , adrese Naugarduko str. 41 , LT- 09313 , Viļņa, interneta adrese www. gameroom .lv , e-pasta adrese [email protected] .

1.4. Pircējs - persona, kas atbilst šo Pirkšanas - pārdošanas noteikumu 2.3. punkta prasībām un ir iegādājies preces interneta veikalā.

1.5. Pirkšanas un pārdošanas līgums - līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju. Tas sastāv no preču pasūtīšanas pieteikuma, kuru Pircējs iesniedz Pārdevējam caur Interneta veikalu, un Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem ar iespējamiem labojumiem un papildinājumiem.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


2.1. Saskaņā ar pirkšanas - pārdošanas līgumu Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt preces Pircējam, bet Pircējs apņemas pieņemt preces, samaksāt norādīto naudas summu un atlīdzināt piegādes izmaksas saskaņā ar šajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

2.2. Jūs, tas ir Pircējs, varat iegādāties preces Interneta veikalā tikai tad, ja piekrītat Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem. Pēc tam, kad esat apstiprinājis savu iepazīšanos ar Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem, Jūs apņematies pēc tiem rīkoties un ievērot tos. Pārdevējam ir tiesības mainīt Pirkšanas - pārdošanas noteikumus, tāpēc katru reizi pirms preču pasūtīšanas un (vai) pirkšanas interneta veikalā uzmanīgi izlasiet Pirkšanas - pārdošanas noteikumus. Ja Pircējs nav lasījis un / vai nav sapratis Pirkšanas - pārdošanas noteikumus vai nav tiem piekritis, viņš nevar pirkt Interneta veikalā.

2.3. Tiesības pirkt interneta veikalā ir tiešsaistes veikala sistēmā gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem klientiem, kuri ir:


2.3.1. aktīvas fiziskās personas, t.i., personas, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu;

2.2.2. nepilngadīgas personas vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem;


2.2.3. juridiskas personas;


2.2.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.


2.4. Pirkšanas - pārdošanas noteikumu 2.3.2. punktā norādītajām nepilngadīgām personām no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem ir tiesības veikt pirkumu tikai ar vecāku, adoptētāju vai citu pilnvarotu personu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad šīs personas patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem vai personīgajiem līdzekļiem.

2.5. Tirdzniecības Interneta veikalā tiek veiktas no Lietuvas Republikas.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Interneta veikalā saskaņā ar kārtību, kas noteikta šajos pirkšanas un pārdošanas noteikumos un Interneta veikalā.

3.2. Pircējam kā fiziskai personai ir tiesības atkāpties no Interneta veikalā noslēgtā Pirkšanas - pārdošanas līguma, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no piegādes dienas, saskaņā ar Civilkodeksu un šiem Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem.

3.3. Tiesības atteikties no noslēgtā Pirkšanas - pārdošanas līguma neattiecas uz juridiskām personām (uzņēmējiem) un to pilnvarotajiem pārstāvjiem.

3.4. Pircējam ir tiesības atgriezt un (vai) samainīt bojātas un (vai) nepareizi samontētas preces, izmantot precēm piemērojamās garantijas un citas tiesības, kas paredzētas Pirkšanas - pārdošanas noteikumos un (vai) tiesību aktos.


4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1 Pircējam, veicot pasūtījumu Interneta veikalā, ir jāsamaksā par precēm un jāsaņem tās šajos Pirkšanas - pārdošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējs apņemas nenodot savu pieteikšanās informāciju trešajām personām. Ja Pircējs ir pazaudējis pieteikšanās datus, viņam par to jāinformē Pārdevējs ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā.

4.3. Pircējam nekavējoties jāatjaunina savi reģistrācijas dati un (vai) Pircēja konta informācijas formā mainītie dati.

4.4. Pēc preču pieņemšanas Pircējam tās jāapskata un jāpārbauda, kā arī jāinformē Pārdevējs par sūtījuma bojājumiem, skaidri redzamiem preču defektiem, preces modeļa un aprīkojuma neatbilstību Pircēja pasūtījumam saskaņā ar Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem.4.5. Saņemot preci, Pircējam jāpārbauda, vai pirktā prece ir kvalitatīva, un jāinformē Pārdevējs par preces kvalitātes konstatētajiem trūkumiem, kurus preces piegādes laikā nevarēja pamanīt.

4.6. Pircējam ir jāsedz preču atgriešanas izmaksas, ja tās paredzētas segt Pircējam un, ja preces netiek atgrieztas kvalitātes defektu dēļ.

4.7. Izmantojot Interneta veikala pakalpojumus, Pircējs apņemas ievērot visus šo Pirkšanas - pārdošanas noteikumu nosacījumus, kas skaidri norādīti Interneta veikalā, un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus, neizmantot Interneta veikalu tādā veidā, kas var apdraudēt Interneta veikala pareizu darbību, drošību, integritāti vai ierobežot citu personu piekļuvi Interneta veikalam.

4.8. Pircējs ir atbildīgs par pareizu PVN rēķina rekvizītu sniegšanu. Nepareizu vai kļūdainu datu gadījumā UAB "GAME ROOM" patur tiesības par PVN rēķinu labojumiem piemērot administratīvo maksu 5 EUR apmērā.

5. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

5.1. Pārdevējam ir tiesības noteikt iepirkumu groza minimālo izmēru, tas ir, minimālo summu, pēc kuras tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Šīs summas apmērs ir pieejams interneta veikalā.

5.2. Ja Pircējs mēģina sabojāt Interneta veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj Pirkšanas - pārdošanas noteikumu 4. punktā norādītās saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi Interneta veikalam vai atcelt Pircēja reģistrāciju. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

5.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt Interneta veikala darbību, mainīt Interneta veikalu vai tā atsevišķās daļas, pilnīgu un visu tā saturu, ierobežot pirkumus, mainīt Interneta veikala interneta adresi, ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu. Par īslaicīgu vai pastāvīgu Interneta veikala darbības apturēšanu Pārdevējs informē ar paziņojumu Interneta veikala lapā un (vai) ar paziņojumiem Pircēja reģistrētajos kontos.

5.4. Pārdevējam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam, ja Pircējs, izvēloties Pirkšanas - pārdošanas noteikumu 8.4.1. un 8.4.2., nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā vai kad Pārdevējs nevar sazināties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā 8.6. punktā minētajā gadījumā.

5.5. Pārdevējam ir tiesības mainīt Pirkšanas - pārdošanas noteikumus, produktu cenas, pirkšanas nosacījumus un (vai) citus datus, kas saistīti ar Interneta veikalu. Izmaiņas tiek ievietotas Interneta veikalā. Pircēji tiek informēti par izmaiņām Pirkšanas - pārdošanas noteikumos 16.2. punktā noteiktajā kārtībā.


6. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI

6.1. Pārdevējs apņemas dot iespēju Pircējam izmantot Interneta veikala sniegtos pakalpojumus saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti šajos Pirkšanas - pārdošanas noteikumos un Interneta veikalā (reģistrējoties interneta veikala sistēmā, izveidojot iepirkšanās grozu interneta veikalā, veicot pasūtījumu, apmaksājot pasūtījumu, nosūtot pasūtījumu). Tomēr Pārdevējs negarantē, ka Interneta veikals darbosies nepārtraukti vai datu pārsūtīšana būs bez kļūdām. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar Veikala darbības traucējumiem un (vai) datu pārraides kļūdām, kuras radījusi nepārvarama vara, valsts, trešās personas, kā arī Pircēja rīcība. Ja Pārdevējam rodas pienākums atlīdzināt zaudējumus, Pircējam tiek atlīdzināti viņam radītie un attaisnotie tiešie zaudējumi, bet ne vairāk kā Pircēja veiktā pasūtījuma maksas apmērā.

6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Pirkšanas - pārdošanas noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.

6.3. Pārdevējs, nespējot piegādāt Pircējam pasūtītās preces, apņemas piedāvāt Pircējam analogu vai līdzvērtīgas kvalitātes preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogo vai līdzvērtīgas kvalitātes preci, Pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā atgriezt Pircēja samaksāto naudu par precēm, ja Pircējs ir veicis priekšapmaksu par precēm.

7. PIRCĒJA REĢISTRĀCIJA UN PIRKŠANAS – PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

7.1. Pircējs var iegādāties preces Interneta veikalā, reģistrējoties interneta veikala sistēmas vietnē
www.gameroom.lv,vai nereģistrējoties Interneta veikala sistēmā saskaņā ar Interneta veikalā paredzētajiem noteikumiem.

7.2. Pircējs var apskatīt detalizētāku konkrētās preces aprakstu un tā iegādes nosacījumus, noklikšķinot uz preces nosaukuma un (vai) attēla. Dažu preču daudzums ir ierobežots, par to Pircējs tiek informēts preču aprakstā. Tādēļ šādas informācijas gadījumā Pārdevējs lūdz pirms preces pasūtīšanas sazināties ar Pārdevēju. Gadījumā, ja Pircējs nesazinās ar Pārdevēju, lai iegūtu precīzāku informāciju, un pasūta preces un Pārdevējam tās nav vai preču atlikums nav pietiekams, situācija tiek atrisināta, kā paredzēts Pirkšanas - pārdošanas noteikumu 6.3. punktā.

7.3. Lai iegādātos preces, Pircējs veic pasūtījumu Interneta veikalā, saskaņā ar pasūtījuma logā sniegtajām instrukcijām. Reģistrētais Pircējs var veikt preču izvēles un (vai) pasūtīšanas procedūru, piesakoties savā Interneta veikala kontā.

7.4. Pirkšanas - pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi: (i) Pircējs ir izveidojis iepirkumu grozu, ievērojot Pārdevēja sniegtos norādījumus, (ii) Pircējs ir sniedzis informāciju par piegādi, (iii) Pircējs kā maksājuma veidu izvēlas avansa maksājumu, un Pārdevējs saņem šādu samaksu, un (iv) Pārdevējs ar paziņojumu apstiprina, ka Pircēja pasūtījums ir izveidots, sagatavots un (vai) nodots nosūtīšanai vai saņemšanai.

7.5. Pirms Līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam citus apstiprinājumus, piemēram, apstiprinājumu, ka ir saņemts maksājums utt.

7.6. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tikai par Pircēja pasūtījumā norādītajām precēm, kuru pārdošanu ir apstiprinājis Pārdevējs. Pārdevēja pienākums nav piegādāt Pircējam preces, kas nav norādītas pasūtījumā. Pirkšanas - pārdošanas līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad preces tiek nodotas Pircējam Pirkšanas - pārdošanas noteikumos un tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

7.7. Preču piegādes termiņš un tā aprēķināšana ir norādīta paziņojumā, ko Pārdevējs Pircējam nosūtījis pēc pasūtījuma veikšanas. Ja šāds paziņojums netiek sniegts atsevišķi vai rodas citas neskaidrības, preču piegādes termiņš sākas no Pirkšanas - pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.

7.8. Pārdevējs, pat saņemot priekšapmaksu par Produktu, var neapstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja viņam nav Pircēja vēlamās preces, Pircējs neatbilst produkta iegādes prasībām, Pircējs nav piekritis Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem, pircējs veic vairumtirdzniecības pirkumus un (vai) citu iemeslu dēļ, kas var tikt atsevišķi norādīti Pircējam. Vairumtirdzniecības pirkumi ir definējami kā neparasti lielu preču vai pasūtījumu pirkšana biežā laika posmā, kā arī saskaņā ar citiem noteiktajiem kritērijiem.

7.9. Katrs Pirkšanas – pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un uzglabāts Interneta veikala datu bāzē. Pircējam ir iespēja redzēt pirkumu vēsturi, piesakoties Interneta veikala sistēmā.


8. PREČU CENAS, APMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

8.1. Interneta veikalā pārdotās preces tiek norādītas kopā ar to pārdošanas cenu. Preču cenas Interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas eiro valūtā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Preču cenā nav iekļautas preču piegādes izmaksas. Piegādes izmaksas apmaksā Pircējs.

8.2. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, Interneta veikalā norādīto Produkta cenu var mainīt tikai tad, ja tā ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas vai citu objektīvu iemeslu dēļ, kurus Pārdevējs nevar kontrolēt. Ja šajā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, informējot par to Pārdevēju. Ja pasūtījums tiek atcelts šajā punktā paredzētajā kārtībā, visas Pircēja samaksātās summas tiek atmaksātas.

8.3. Kad pasūtījums tiek atcelts pirms Pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanas, zaudējumi, kas radušies pasūtījuma atcelšanas dēļ, netiek atlīdzināti. Kad pasūtījums tiek atcelts pēc Pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanas, Pārdevējs var atlīdzināt Pircējam tiešos zaudējumus, kas viņam radušies un ir attaisnojuši, bet ne vairāk kā atceltā pasūtījuma norādīto preču cenas apmērā.

8.4. Pircējs var norēķināties par preci, izvēloties vienu no šiem veidiem:


8.4.1. izmantojot bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kas veikta, izmantojot elektroniskās bankas sistēmu. Šādā veidā norēķinoties par precēm, Pircējam laukā "maksājuma mērķis" jānorāda sešciparu pasūtījuma numurs. Pircējs pārskaita naudu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu. Atbildība par naudas pārskaitījumu un datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi monetārie darījumi notiek bankas elektroniskās bankas sistēmā;

8.4.2. samaksājot par precēm skaidrā naudā Klienta izvēlētajā bankā. Kad Pircējs par precēm maksā šādā veidā, maksājuma mērķa laukā ir jānorāda sešciparu pasūtījuma numurs. Pircējs pārskaita naudu uz Pārdevēja norādīto kontu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi monetārie darījumi notiek bankas maksājumu sistēmā;

8.4.3. norēķināšanās "Banklink" sistēmā – tas ir maksājums, izmantojot elektroniskās bankas pakalpojumu, kur pircējs tiek droši novirzīts no iepirkumu groza uz izvēlēto banku un tiek veikts maksājums. Maksājot šādā veidā, tiek piemērota maksājuma administrēšanas maksa 1,49 EUR.


8.5. Ja Pircējs izvēlas Pirkšanas - pārdošanas noteikumu 8.4.1. un 8.4.2. punktā paredzēto maksājuma veidu, Pircējs apņemas veikt preču priekšapmaksu. Maksājums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja kontā.

8.6. Kad Pircējs izvēlas 8.4.3. punktā minēto apmaksas veidu, un, ja rodas šaubas par pasūtījuma veidlapā norādīto informāciju, Pārdevējs sazinās ar Pircēju pa tālruņa numuru, kas norādīts pasūtījuma veidlapā. Pirkšanas - pārdošanas noteikumu 7.7. punkta gadījumā norādītais preču piegādes termiņš sākas no dienas, kad ir notikusi saziņa ar Pircēju.

8.7. Pārdevējs nav atbildīgs par maksājumu uzdevumu izpildi saskaņā ar šo Pirkšanas - pārdošanas noteikumu 8.4.1. un 8.4.2. punktu un tā savlaicīgu ieskaitīšanu Pārdevēja kontā.

9. PĀRDEVĒJA PIEMĒROTĀS AKCIJAS UN DĀVANU KUPONI

9.1. Pārdevējam ir tiesības organizēt un veikt dažādas pārdošanas akcijas pēc saviem ieskatiem, piemēram, preču cenu samazināšanu, preču komplektu veidošanu u.c.

9.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akciju ilgumu, vai tās atcelt. Akciju noteikumu izmaiņas un atcelšana ir spēkā tikai no to darbības sākuma brīža un neattiecas uz Pirkšanas - pārdošanas līgumiem, kas noslēgti pirms to stāšanās spēkā. Informācija par spēkā esošajām akcijām ir pieejama Interneta veikala mājaslapā, kā arī citos Interneta veikala informācijas izplatīšanas kanālos.

9.3. Pārdevējam ir tiesības pārdot dāvanu kuponus, par kuriem Pircējs var iegādāties Pārdevēja pārdotās preces. Atlaides neattiecas uz dāvanu kuponu iegādi. Dāvanu kuponi nav samaināmi pret skaidru naudu.

9.4. Kad Pircējs samaksā par iegādātajām precēm, kuru vērtība ir mazāka par dāvanu kupona vērtību, šī starpība Pircējam netiek atgriezta. Kad Pircējs maksā par iegādātajām precēm, kuru vērtība pārsniedz dāvanu kupona vērtību, viņam jāpiemaksā Pārdevējam šīs cenas starpība.

9.5. Atlaides neattiecas uz izpārdošanas precēm. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji noteikt cita veida preces, uz kurām neattiecas atlaides.

9.6. Pircējs var izmantot tikai vienu atlaides kodu un (vai) pieejamos dāvanu kuponus katram pirkumam.

10. PREČU PIEGĀDE

10.1. Pasūtot preces, Pircējam pasūtījuma pieteikumā jānorāda:

10.1.1. preču piegādes vieta un laiks, kad Pircējs vēlas, lai preces tiktu piegādātas ar kurjera dienesta starpniecību;

10.1.2. i zvēlētā pasta pakalpojumu sniedzēja filiāle vai terminālis, kur preces tiks piegādātas pēc Pircēja pieprasījuma. Nosūtot preces šādā veidā, ir jāievēro prasības, ko nosaka šo sūtījumu pašapkalpošanās termināļi (piemēram, maksimālais svars vai izmēri)

10.2. Pircējs apņemas pieņemt preces personīgi. Gadījumā, ja Pircējs nevar personīgi saņemt preces, un preces ir piegādātas uz adresi pēc Pircēja norādījumiem vai pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi nepareizai personai vai citām piegādes neatbilstībām.

10.3. Ja nepieciešams, t.i., lai nodrošinātu savlaicīgu preču piegādi Pircējam, Pārdevējs var uzlikt par pienākumu savam biznesa partnerim piegādāt preces personīgi Pircējam.

10.4. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam preču aprakstos norādītajos termiņos, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Šie nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad nepieciešamās preces nav Pārdevēja noliktavā un Pircējs ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Pircējs piekrīt, ka neparedzētu apstākļu gadījumā, kas nav atkarīgi no Pārdevēja, preču piegādes termiņš var atšķirties no termiņa, kas norādīts preces aprakstā, vai piegādes termiņa, par kuru Pircējs un Pārdevējs bija vienojušies . Neparedzētu apstākļu gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes laiku un citiem ar piegādi saistītiem jautājumiem.

10.5. Visos gadījumos, kad preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu.

10.6. Preču piegādes laikā preces tiek nodotas Pircējam, kad Pircējs kurjera izsniegtajā elektroniskajā paku marķēšanas ierīcē parakstās, pieņemšanas fakts tiek fiksēts kurjeru firmas DPD Lietuva datu bāzē.

10.7. Sūtījuma piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu dokumentu, kurā norādīts sūtījuma nodošanas marķējums, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā stāvoklī. Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts) vai piegādātās preces ir nepareizas komplektācijas, daudzuma vai asortimenta, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā (pavadzīmē) vai citā dokumentā, kas apliecina piegādi - pieņemšanu vai kurjera elektroniskajā sūtījumu skenerī un Pārdevēja, kurjera vai viņa pārstāvja klātbūtnē jāsastāda brīvas formas sūtījuma pārkāpuma protokols. Ņemiet vērā, ka pēc parakstīšanas bez piezīmēm piegādātais sūtījums tiek uzskatīts bez defektiem un pretenzijas par kurjera sniegto pakalpojumu vai preču bojājumiem netiek pieņemtas. Lūdzam informēt mūs (vēlākais 24 stundu laikā pēc saņemšanas) elektroniski pa pastu[email protected] par atrasto preču kvalitātes defektiem, kurus nevarēja pamanīt preču piegādes laikā.

10.8. Preču piegādes (transportēšanas) pakalpojumu izmaksas, piegādes nosacījumus nosaka Pārdevējs. Pārdevējam ir tiesības piemērot īpašas atlaides piegādes (transportēšanas) pakalpojumu maksai Pircējiem, kuri atbilst Pārdevēja Interneta veikala noteiktajiem nosacījumiem.

11. PREČU KVALITĀTES GARANTIJA UN DERĪGUMA TERMIŅŠ

11.1. Katras Interneta veikalā pārdotās preces īpašības ir norādītas mājaslapā sniegtajā aprakstā par preci www.gameroom.lv.

11.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Interneta veikalā esošās preces pēc krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai atšķirīgu ierīču displeja dēļ, ko Pircējs izmantojis preču apskatei.

11.3. Pārdevējs vai ražotājs var sniegt papildu produkta kvalitātes garantiju, kuras izsniegšana, konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti preces aprakstā vai dokumentā, kas apstiprina šādu produkta garantiju. Papildu garantijas nemaina precēm paredzētās likumā noteiktās garantijas noteikumus un derīgumu.

11.4. Gadījumā, ja Pārdevējs vai ražotājs precēm nesniedz papildu produkta kvalitātes garantiju, uz precēm, kuras iegādājas Pircējs-patērētājs, attiecas šādu preču kvalitātes garantija un tās derīguma termiņi, kas noteikti tiesību aktos.

11.5. Konkrēta produkta garantijas laiks ir norādīts produkta aprakstā, pirkšanas dokumentos, garantijas talonos vai tamlīdzīgos dokumentos. Pēc garantijas perioda beigām preces netiek pieņemtas garantijas remontam. Ja rodas problēmas ar preču kvalitāti, Pircējs var sazināties ar Pārdevēju, kurš, atkarībā no preču ražotāja, vērsīsies attiecīgajā garantijas servisa centrā vai pilnvarotos servisa centros.

11.6. Gadījumos, kad likumdošana nosaka derīguma termiņu konkrētām precēm, Pārdevējs apņemas pārdot šādas preces Pircējam tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šādas preces pirms derīguma termiņa beigām.

11.7. Preces, kas nodotas garantijas remontā un nav izņemtas no garantijas servisa centra un (vai) Pārdevēja veikala, tiek uzglabātas 3 (trīs mēnešus). Šis termiņš sākas ar dienu, kad tiek nosūtīts pirmais paziņojumu Pircējam viņa norādītajā saziņas veidā (tālrunis, e-pasta adrese utt.) par to, ka Pircējs var saņemt preces no garantijas servisa centra vai Pārdevēja veikala, neatkarīgi no tā, cik daudz Pārdevējs un (vai) garantijas servisa centrs mēģināja sazināties ar Pircēju šajā 3 (trīs) mēnešu laikā. Šī termiņa beigās Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu (ja e-pasta adrese nav zināma - telefoniski), brīdinot Pircēju par viņa pienākumu saņemt Preces, un nosaka papildu termiņu preču atsaukšanai, kas nepārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas. Ja Pircējs nepieņem preces noteiktajā papildu termiņā, Pārdevējam ir tiesības preces nepaturēt. Prece tiek nodota uzņēmumam, kas savāc nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas un sadzīves tehniku vai citas mantas. Šajā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par atlikušo Pircēja neatgrieztās preces informāciju un citiem Pircēja zaudējumiem, kas radušies šādu preču iznīcināšanas dēļ.

12. PREČU ATGRIEŠANA UN MAIŅA

12.1. Pārdoto preču defekti tiek novērsti, bojātās preces tiek aizstātas un atgrieztas saskaņā arLietuvas Republikas valdības 2001. gada 11. jūnija rīkojuma Nr. 697 "Par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajiem Mazumtirdzniecības noteikumiem.

12.2. Pirkšanas - pārdošanas noteikumu 13.1.punktā norādītajos gadījumos Pircējam, lai preces atgrieztu, jāaizpilda preču atgriešanas dokuments Pārdevēja noteiktajā formā, kas pēc Pircēja pieprasījuma tiek nosūtīts Pircējam e-pastā. Atgriešanas dokuments tiek iesniegts kopā ar atgrieztajām precēm. Atgriežot preci, jāuzrāda tās pirkumu apliecinošs dokuments, garantijas talons (ja tāds ir ticis izsniegts).

12.3. Pircējs nosūta preces Pārdevējam atdošanai vai maiņai preču trūkumu dēļ vai preču trūkumu novēršanai vai pārbaudei ar Pārdevēja norādīto kurjeru. Šādas preces Pircējs var atgriezt Pircējam pēc iepriekšējas vienošanās.

12.4. Ja iespējams, atgriežot Pircējam nekvalitatīvas preces un (vai) preces ar defektiem, lūdzam preces atgriezt oriģinālā vai citā kārtīgā iepakojumā, lai to būtu ērti pieņemt, kā arī atgriezt preces ar visām Pircēja saņemtajām komplektācijā esošajām detaļām.

12.5. Ja rodas strīds par atgrieztās preces izskata izmaiņām vai preces bojājumiem, Pārdevējs var vērsties Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā un iesniegt preci pārbaudei. Ekspertīzes izmaksas sedz vainīgā puse.

12.6. Pircējam - fiziskai personai (patērētājam) ir tiesības, nepamatojot iemeslu, atteikties no distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, izņemot Civillikuma 6.228. panta 10. punkta 2. apakšpunktā paredzētos izņēmumus. Pirkšanas – pārdošanas līgumu var atcelt tikai tad, ja prece nav lietota, bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies, proti, preces vai tās iepakojuma izskatam ir veiktas tādas izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai pārbaudītu saņemto preci. Pircējam šīs tiesības jāizmanto atbildīgi un jāatgriež prece oriģinālā, kārtīgā iepakojumā, kā arī pilnībā jāatdod visas produkta daļas. Pēc atteikšanās no līguma Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, kas izriet no darbībām, kas nav nepieciešamas, lai noteiktu preču īpašības un veiktspēju.

12.7. Pircēja tiesības atteikties no noslēgtā līguma neattiecas uz šādiem līgumiem: pakalpojumu līgumi, saskaņā ar kuriem pakalpojumi tiek sniegti Pircējam pilnā apjomā, ja Pircējs nepārprotami piekrīt un atzīst, ka viņš zaudēs tiesības atteikties no līguma, kad Pārdevējs pilnībā izpildīs līgumu; līgumi par precēm, kas ražotas saskaņā ar Pircēja īpašajām instrukcijām, kuras nav iepriekš izgatavotas un kuras tiek ražotas pēc Pircēja personīgās izvēles vai norādījumiem, vai par precēm, kas skaidri pielāgotas Pircēja personīgajām vajadzībām; līgumi par ātri bojājošām vai īslaicīgām precēm; līgumi par iesaiņotām precēm, kuras ir izsaiņotas pēc piegādes un kuras nav iespējams atgriezt veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ; līgumi par iesaiņotiem video vai audio ierakstiem vai iepakotu programmatūru, kas ir izsaiņota pēc piegādes; līgumi par laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādi, izņemot līgumu par šādu publikāciju abonēšanu; līgumi par digitālā satura nodrošināšanu, ja digitālā satura nodrošināšana ir uzsākta ar iepriekšēju skaidru Pircēja piekrišanu un atzīstot, ka tā rezultātā viņš zaudēs tiesības atteikties no līguma.

12.8. Piekrītot šiem noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka saprot, ka 13.7. punktā minētās preču kategorijas ietver arī iesaiņotas elektroniskās grāmatas, audiovizuālos darbus, fonogrammas uz jebkura video vai audio nesēja, datorprogrammas un citas līdzīgas preces, kas ir izpakotas, t. i. Pārdevējs nepiešķir Pircējam tiesības atteikties no šo preču noslēgtā līguma, nenorādot iemeslu.

12.9. Atteikuma termiņš beidzas pēc 14 (četrpadsmit) dienām: kad tiek noslēgts Pirkšanas – pārdošanas līgums, – no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtītās preces vai: ja Pircējs ir pasūtījis vairākas preces, un preces tiek piegādātas atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, kas nav pārvadātājs, saņem pēdējās preces; ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās, – no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu.

12.10. Pircējs - fiziska persona (patērētājs) paziņo Pārdevējam par atteikšanos no distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma, iesniedzot pareizi aizpildītu atteikuma veidlapas paraugu vai sniedzot skaidru paziņojumu, kurā izklāstīts viņa lēmums atteikties no līguma.

12.11. Preces jāatdod ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc atteikuma paziņojuma iesniegšanas Pārdevējam. Pircējs ir atbildīgs par preču pareizu iesaiņošanu atgriešanai. Pircējs sedz preces atgriešanas tiešās izmaksas.

12.12. Pircējam ir pienākums pierādīt, ka tiek izpildītas prasības par atteikšanos no distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma.

12.13. Pircējam, izmantojot tiesības atteikties no līguma, pušu pienākumi izpildīt distances līgumu vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtu līgumu vai slēgt distances līgumu vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgt līgumu, ja Pircējs ir iesniedzis piedāvājumu to noslēgt, izbeidzas.

12.14. Nauda par precēm, ieskaitot Pircēja samaksu par piegādi, tiks atgriezta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja atteikuma saņemšanas. Ja preces tiek atgrieztas ārpus Pārdevēja uzņēmējdarbības vietas (pa pastu, ar kurjeru utt.), nauda tiek atgriezta Pircējam ar pārskaitījumu neatkarīgi no tā, kā viņš samaksāja par precēm. Ja preces tiek atgrieztas Pārdevēja uzņēmējdarbības vietā (preču savākšanas vietā), naudu Pircējam var atgriezt ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

12.15. Gadījumos, kad Pircējs atgriež (atsaucot līgumu, atgriežot neatbilstošas kvalitātes preci utt.) tikai vienu vai vairākas, bet ne visas piegādātās preces, piegādes izmaksas viņam tiek atmaksātas proporcionāli pasūtīto un atgriezto preču daudzumam. Ja, iegādājoties vairākas preces, konkrētām precēm tiek piemērota noteikta piegādes cena, Pircējam, atgriežot šādas preces, tiek atmaksāta noteiktā piegādes cena.

12.16. Pārdevējam nav pienākums atlīdzināt Pircējam papildu izmaksas, kas radušās tāpēc, ka Pircējs ir skaidri izvēlējies alternatīvu lētākajai parastajai Pārdevēja piedāvāto preču piegādes un (vai) preču atgriešanas metodei. Šajā gadījumā Pircējam tiek atmaksātas parastās preču piegādes vai atgriešanas izmaksas.

12.17. Pārdevējs var aizturēt Pircēja samaksātās summas atmaksu līdz brīdim, kad preces ir atgrieztas Pārdevējam vai līdz brīdim, kad Pircējs sniedz pierādījumu, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Šajā gadījumā Pirkšanas - pārdošanas noteikumu 13.14. punktā noteiktie naudas atmaksas termiņi tiek aprēķināti no attiecīgā apstiprinājuma saņemšanas.

12.18. Kad Pircējs izmanto tiesības atteikties no noslēgtā līguma, papildu līgumi tiek automātiski izbeigti. Papildu līgumi ir līgumi, saskaņā ar kuriem Pircējs iegādājas preces vai pakalpojumus, kas saistīti ar noslēgto līgumu, un šīs preces vai pakalpojumus nodrošina Pārdevējs vai cita persona saskaņā ar līgumu ar Pārdevēju. Pircējam nekavējoties rakstiski jāpaziņo otrai pusei par papildu līguma laušanu un jāsniedz sīkāka informācija par atteikšanos no distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām slēgtā līguma. Atsevišķs Pircēja paziņojums nav nepieciešams gadījumos, kad ir noslēgts papildu līgums ar to pašu Pārdevēju, kuram paziņots par atteikšanos saskaņā ar Civillikuma 6.228. panta 10. punktu.

12.19. Pircējam, izmantojot tiesības atteikties no noslēgtā līguma, ja par precēm ir samaksāts pilnībā vai daļēji saskaņā ar patēriņa kredītlīgumu, šis patēriņa kredītlīgums tiek izbeigts bez papildu saistībām pret Pircēju. Atmaksa pircējam, kurš par precēm samaksāja skaidrā naudā, ar bankas karti vai bankas pārskaitījumu, tiek veikts 5 (piecu) darba dienu laikā vai ātrāk, atmaksājot iemaksāto summu uz pircēja norādīto bankas kontu. Nauda Pircējam, kurš par precēm samaksāja ar bankas karti, izmantojot elektroniskās sistēmas, tiek atmaksāta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā vai ātrāk no pasūtījuma atcelšanas apstiprināšanas. Šo apmaksas un atmaksas veidu administrē uzņēmums UAB „First Data Lietuva“.

13. ATBILDĪBA

13.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā neiesniedz precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.

13.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot Interneta veikala sistēmu.

13.3. Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja Interneta veikala sniegtos pakalpojumus saņēmusi trešā persona, izmantojot Pircēja reģistrācijas paroli, lai izveidotu savienojumu ar Interneta veikalu, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

13.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un saistībām, nav iepazinies ar Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem, kaut arī Pircējam ir dota šāda iespēja.

13.5. Pārdevējs nav atbildīgs par saitēm Interneta veikalā uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, par tajās esošo informāciju vai par veiktajām darbībām. Pārdevējs neuztur un nekontrolē iepriekš minētās vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus, iestādes, organizācijas un privātpersonas.

13.6. Bojājumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

14. PRIVĀTUMA POLITIKA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA. TIEŠAIS MĀRKETINGS

14.1. Uzņēmums vāc, apstrādā un glabā personas datus saskaņā ar šiem Pirkšanas - pārdošanas Noteikumiem, Lietuvas Republikas Likumu par personas datu tiesisko aizsardzību un citiem tiesību aktiem. Uzņēmums nodrošina datu subjektu tiesības saskaņā ar Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. Pārdevējs apstrādā personas datus, ko Pircējs sniedzis e-komercijas darbību veikšanai (klientu pasūtījumu pieņemšana un izpilde, garantijas apkalpošana utt.).

14.2. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus šādiem mērķiem: (I) e-komercijas nolūkiem - identificēt Pircēju, pārdot preces un pakalpojumus tiešsaistes veikalā, apstrādāt Pircēja pasūtījumus, izsniegt Pircējam finanšu dokumentus, piegādāt preces, sniegt garantijas pakalpojumus, atmaksāt vai apmainīt preces, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar Pircēja veikto pirkumu, lai izpildītu citas Pārdevēja saistības (sīkāk - Pirkšanas – pārdošanas noteikumu 15.4. punkts), (ii) tiešā mārketinga nolūkā (sīkāk - Pirkšanas – pārdošanas noteikumu 15.5 punkts), (iii) lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

14.3. Kad Pircējs veic pasūtījumu preču iegādei vai (un) reģistrējas Veikalā, tiek uzskatīts, ka viņš: (i) ir piekritis sniegt savus personas datus, (ii) ir piekritis Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem un tajos norādītajai personas datu aizsardzības politikai, (iii) neiebilst, ka Pārdevējs apstrādās personas datus šajos noteikumos norādītajiem mērķiem.

14.4. Pārdevējs saņem un apstrādā Pircēja personas datus e-komercijas nolūkos: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese (kad Pircējs piegādes formā norāda saņemšanas adresi). Šie personas dati tiek uzglabāti un apstrādāti, līdz pasūtījums ir pilnībā izpildīts. Pēc tam dati tiek pārsūtīti uz pasīvo datu bāzi un saglabāti visu garantijas laiku. Pēc iepriekš minēto termiņu beigām personas datus iznīcina uzņēmuma pilnvarots darbinieks.

14.5. Pārdevējs personas datus apstrādā arī tiešā mārketinga nolūkos. Reģistrācijas veidlapā zem atzīmes “Es vēlos saņemt ziņas no www.gameroom.lv“, izvēloties konkrētu ziņu saņemšanas veidu no Pārdevēja sagatavotajām iespējām, Pircējs norāda, ka viņš piekrīt saņemt informāciju un reklāmas materiālus par pakalpojumiem, precēm no Pārdevēja un (vai) no Pircēja izvēlētām trešajām personām pa reģistrācijas formā norādīto e-pastu un (vai) SMS un (vai) telefoniski pa norādīto mobilā tālruņa numuru.


14.6. Pārdevējs statistikas vajadzībām var izmantot datus, kas nav tieši saistīti ar Pircēja personu, t.i., datus par iegādātajām precēm. Šāda statistika tiks apkopota un apstrādāta tādā veidā, kas neļauj atklāt Pircēja identitāti vai citus personas datus, kurus varētu izmantot personas identificēšanai.

14.7. Pārdevējs personas datus saņem tieši no Pircēja (pēc klienta konta reģistrēšanās mājaslapā, Pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanas). Pircējam reģistrācijas un (vai) iepirkšanās laikā ir jānorāda pareizi dati. Pārdevējs neapstrādā personas datus, kas iegūti citos veidos.

14.8. Apstrādājot un uzglabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Tomēr Pircējam ir jārūpējas arī par savu datu drošību un (vai) konfidencialitāti, īpaši attiecībā uz to izpaušanu trešajām personām. Par nepilngadīgu personu rīcību un (vai) viņu datu konfidencialitāti un drošību ir atbildīgi vecāki vai aizbildņi.

14.9. Pircējs apstiprina, ka viņam ir bijusi piekļuve personas datu apstrādes noteikumiem. Pircējs tiek informēts, ka viņam ir šādas tiesības:

14.9.1. Jebkurā laikā mainīt un (vai) atjaunot reģistrācijas formā sniegto informāciju, kā arī atcelt savu reģistrāciju. Tādā gadījumā Pircēja konts tiek anulēts, un reģistrācijas dati tiek dzēsti;

14.9.2. Pircējam, iesniedzot Pārdevējam personu apliecinošu dokumentu vai likumdošanas aktu vai elektronisko līdzekļu noteiktajā kārtībā, kas ļauj pareizi identificēt personu, kura apstiprinājusi savu identitāti, ir tiesības piekļūt viņa datiem un pārbaudīt, kā tie ir apstrādāt, t.i., lai iegūtu informāciju, no kuriem avotiem un kādi personas dati ir savākti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti, kam tie tiek sniegti, pieprasa labot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt personas datu apstrādi, kad dati tiek apstrādāti, neievērojot LR personas datu tiesiskās aizsardzības likuma vai citu likumu noteikumus;

14 .9.3. citas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumā un citos normatīvajos tiesību aktos paredzētās tiesības;

14.9.4. Pircējs pauž piekrišanu vai nepiekrišanu viņa personas datu apstrādei rakstiski un (vai) pa e-pastu, ar kuru viņš reģistrējās interneta veikalā, norādot savu vārdu un uzvārdu.

14.10. Pircējam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī atteikties sniegt savus personas datus. Tomēr, ja personas dati ir vajadzīgi un nepieciešami, lai identificētu Pircēju līgumu slēgšanas, izpildes (tiešsaistes tirdzniecības) nolūkos, nenorādot personas datus un (vai) nepiekrītot to apstrādei, Pirkuma pārdošanas noteikumos norādītajiem mērķiem, Pārdevējs nevarēs noslēgt un (vai) izpildīt līgumu.


14.11. Pircējam ir tiesības rakstiski, pa e-pastu paust prasības labot, iznīcināt personas datus vai apturēt personas datu apstrādi rakstot, e-pastā vai personīgi Pārdevēja uzņēmējdarbības vietā.


14.12. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja personas datu drošību, īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nelikumīgas iznīcināšanas un (vai) nejaušas pārveidošanas, izpaušanas un no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes. Visi Pārdevēja darbinieki un viņa pārstāvji apņemas aizsargāt Pircēja personas datus.


14.13. Šajos Noteikumos noteiktajā apjomā un kārtībā Pārdevējs var sniegt personas datus tikai datu subjektam, paku piegādes uzņēmumiem, kā arī citiem datu saņēmējiem, ja Pārdevējam ir pienākums sniegt šādus personas datus likumos, tiesas lēmumos un citos tiesību aktos norādītajā kārtībā.


14.14. Pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija, kas saistīta ar apstrādātajiem personas datiem, rakstveidā (pa e-pastu) jāiesniedz Pārdevējam:
UAB „GAME ROOM
E- pasts[email protected]

14.15. Pieprasījumiem, pretenzijām un citai informācijai jābūt formulētai tā, lai Pārdevējs varētu identificēt Pircēju, cik nepieciešams atbildes sagatavošanai, un būtu iespēja nosūtīt atbildi Pircējam. Pārdevējs centīsies pēc iespējas ātrāk izpētīt Pircēja iesniegtos jautājumus, pretenzijas un pieprasījumus.


15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15.1. Saziņa starp pircēju un pārdevēju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar paziņojumiem, saraksti, notiek rakstiski. Arī pa e-pastu nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par rakstiskas formas paziņojumiem. E-pasta paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu, kad kopš tā nosūtīšanas ir pagājušas 96 (deviņdesmit sešas) stundas.

15.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Par jebkādām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem tiek paziņots Interneta veikalā. Pircējs, kurš reģistrējies Interneta veikala sistēmā, tiks informēts arī par izmaiņām, pieslēdzoties savam kontam. Pirkšanas - pārdošanas noteikumu izmaiņas sāk darboties uzreiz pēc to paziņošanas Interneta veikalā. Pērkot preces Interneta veikalā, Pircējs piekrīt mainītajiem, labotajiem, papildinātajiem Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem. Iespēja iegādāties preces Interneta veikalā ir pieejama tikai tiem pircējiem, kuri piekrīt piemērojamajiem Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem.

15.3. Strīdi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu Interneta veikalā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunās netiek panākta vienošanās, strīdi tiek izšķirti LR tiesā saskaņā ar LR likumiem.

15.4. Pircējam - patērētājam vispirms rakstiski jāiesniedz Pārdevējam pieprasījums un (vai) sūdzība par Pārdevēja darbību un pakalpojumiem un jānorāda viņa prasības. Lūdzu, sūtiet šādas vēstules uz [email protected] Ja jūs nepiekrītat Pārdevēja atbildei, klients var sazināties ar Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestu, vietni www.ptac.gov.lv vai aizpildīt pieteikuma veidlapu elektroniskajā patērētāju strīdu risināšanas platformā vietnē https: //ec.europa.eu/odr / . Juridiskie strīdi tiek izskatīti tiesību aktos noteiktajā kārtībā.